Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Obserwując sytuację na krajowych rynkach widać, że przedsiębiorcy coraz silniejszą uwagę przykładają do znalezienie innych źródeł sponsorowania inwestycji. Takie zachowanie nie jest niczym co bardzo dziwi szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, pokłosie niedawnego kryzysu i jego skutki oraz ogólnie tendencje do odkładania zamiast wydawania pieniędzy. W takich realiach zachowanie silnej pozycji wśród innych jest strasznie trudne i istotne będzie podjęcie szeregu mocno przemyślanych działań, które odbiją się podniesieniem poziomu inwestycji a przy tym limitacji kosztów własnych koniecznych do uiszczenia. Rozwiązaniem, które efektywnie wychodzi naprzeciw powyższym potrzebom i które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli firm oraz kierowników odpowiedzialnych za wdrażanie procesów inwestycyjnych jest w tym momencie leasing. Umowa cywilnoprawna, w ramach czego pierwsza ze stron (zwana leasingodawcą) oddaje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do użytkowania wymienionej na piśmie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na określony okres w zamian za wcześniej ustalone raty leasingowe – czyli systematycznie uiszczane sumy przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy. Taka forma umowy cywilnoprawnej ma całą gamę pozytywnych stron zarówno dla leasingobiorcy jak i dla leasingodawcy. Wynajmujący ma bowiem możliwość korzystania z niezbędnego w zarządzanej przez siebie firmie, urządzeń na wyjątkowych warunkach (bez potrzeby ponoszenia wysokich opłat połączonych z wykupem na własność wskazanego dobra) przez ustalony przez obie strony czas. Myśląc o korzyściach płynących z leasingu ze strony leasingobiorcy trzeba tu wspomnieć szczególnie o niskim procencie wkładu własnego co pozwala tak samo w krótkim jak i dłuższym wymiarze czasowym zauważyć duże oszczędności. Poza tym nadmienić należy również o szansie rozliczenia podatku VAT czy też optymalizacji opłat o charakterze podatkowym - mowa tu o tzw. tarczy podatkowej, co również znajduje się w gestii dzierżawiącego. Patrząc na tego rodzaju przedsięwzięcie ze strony leasingodawcy należy podkreślić, iż także dla niego umożliwienie korzystania z wymienionego sprzętu w ramach leasingu stanowi korzystne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy sam z posiadanego dobra nie korzysta i nie jest mu to do czegokolwiek potrzebne. Udostępniając dany sprzęt w ramach leasingu dostaje on źródło nadprogramowego przychodu, otrzymywanego w równych odstępach czasu (najczęściej co miesiąc) przez cały czas trwania umowy. Istotny również jest fakt, iż w ciągu całego czasu obowiązywania opisanego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego sprzętu jest wynajmujący. Dopiero po zakończeniu trwania umowy dany sprzęt może przejść (zależnie od rodzaju wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Biorąc pod uwagę wszystkie strony całego przedsięwzięcia można z całą pewnością uznać, iż jest ono dobre dla dwóch stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Szansa osiągnięcia obopólnych korzyści jest w tym przypadku bez wątpienia jednym z największych plusów i stanowi jednej z najbardziej istotnych powodów, dla których leasing jako forma finansowania inwestycji jest tak chwalona tak w środowisku przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów wynajmujących wymienione dobra, na które jest popyt.